Talumpati tungkol sa teknolohiya

Ang pangunahing tungkulin ng pamahalaan ay paglingkuran at pangalagaan ang sambayanan.

Mga Talumpati

Kung, pagkaraan ng gayong muling pagsasaalang-alangang dalawang-katlo ng lahat ng mga Kagawad ng Kapulungang iyon ay magkaisang pagtibayin ang panukalang-batas, ito'y dapat ipadala, kalakip ang mga tutol, sa kabilang Kapulungan upang muling isaalang-alang niyon, at kung pagtibayin ng dalawang-katlo ng lahat ng mga Kagawad ng Kapulungang iyon, ito'y magiging batas.

Dapat ibaba sa reclusion perpetua ang naipataw nang parusang kamatayan. Dapat magtadhana ang Kongreso ng mga pamantayan sa sweldo ukol sa mga pinuno at kawani ng pamahalaan, kasama na rin ang mga nasa korporasyon ari o kontrolado ng pamahalaan na may mga orihinal na karta, na isinasaalang-alang ang uri ng mga pananagutan na nauukol, at mga kwalipikasyong hinihingi para sa kanilang mga katungkulan.

Ang Senado at ang Kapulungan ng mga Kinatawan ay dapat magkaroon ng sari-sariling Hukumang Pannghalalan na magiging tanging tagahatol ng lahat ng tunggalian hinggil sa halalan, mga ulat ng halalan, at mga kwalipikasyon ng kani-kanilang mga Kagawad.

Ano bang alam mo tungkol sa Martial Law?

Isipin mo naman sila. Hindi dapat bawalan ang kalayaan sa paninirahan at ang pagbabago ng tirahan sa saklaw ng mga katakdaang itinatadhana ng batas maliban sa legal na utos ng hukuman.

Sep 11, Idagdag. Ibigin mo ang kapaligiran. Isang yosi ay katumbas ng limang minuto ng buhay mo. Naninindigan ang Estado na ang paggawa ay siang pangunahing pwersang pangkabuhayan ng lipunan. Nakatutulong ito sa arwa-arwa na pamumuhay ng mga tao. Tapos ipagmamalaki mo yang sugat mo sa braso.

Sa mga Kagawad na unang hinirang, ang kinatawan ng integrated bar ay dapat manungkulan sa loob ng apat na taon, ang propesor ng batas sa loob ng tatlong taon, ang retiradong mahistrado sa loob ng dalawang taon, ang kinatawan ng pribadong sektor sa loob ng isang taon.

Saligang Batas ng Pilipinas (1987)

Kung sakaling may pananalakay o paghihimagsik, kapag kakailanganin ng kaligtasang pambayan, maaaring suspindihin niya, nang hindi hihigit sa animnapung araw, ang pribilehiyo ng writ of habeas corpus o ipailalim sa batas militar ang Pilipinas o ang alin mang bahagi nito.

Feeling mo may mas alam ka sa kanila kasi nabubuhay ka sa panahon ngayong may internet at pwede mo i-Google ang lahat. Kung tapos na o itinigil ang layuning kinauukulan ng paglikha ng tanging pondo, ang balanse, kung mayroon, ay dapat ilipat sa pangkalahatang mga pondo ng Pamahalaan.

Ang hurisdiksyon ng awtoridad metropolitan na lilikhain sa gayong paraaan ay dapat itakda sa mga pangunahing lingkuran na nangangailangan ng koordinasyon.

Dapat maglagda ng pasya ang Komisyon sa pamamagitan ng mayoryang boto ng lahat ng Kagawad. Ito ay dapat magharap ng iba pang mga ulat na maaaring kailanganin ng batas. Hindi mo naiisip ang magulang mo na nagpapa-aral sayo. Kinikilala ng Estado ang napakahabang gampanin ng komunikasyon at impormasyon sa pagbuo ng bansa.

Dapat kilalanin ang karapatan ng taong-bayan na mapagbatiran hinggil sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa tanan. Dapat magkabisa ang palikha ng rehiyong autonomous kapat pinagtibay ng mayoryang boto ng mga unit ng manghahalal sa isang plebisito na tinawag ukol doon, sa pasubali na iyon lamang mga lalawigan, mga lungsod, at mga lugar heograpiko na bumoto nang katig sa gayong plebisito ang isasama sa rehiyong autonomous.

Sa mga palakasan nagsisimula ang isang magandang pagsasamahan. Bawat kaartehan na iyon ay may kani kaniyang istilo nang pagpapakita.

Ang pagsupindi sa pribilehiyo ng writ ay dapat sumaklaw lamang sa mga taong isinakdal sa hukuman ng paghihimagsik o ng mga pagkakasalang likas o tuwirang kaugnay sa pananalakay.

Hindi dapat bawasan ang kanilang mga sweldo sa panahon ng kanilang panunungkulan. Ang asawa at mga kamag-anak ng Pangulo sa dugo o sa relasyon hanggang ika-apat na antas sibil, sa taning na panahon ng kanyang panunungkulan, ay hindi dapat mahirang na mga Kagawad nga mga Komisyong Konstitusyonal, o ng Tanggapan ng Ombudsman, o mga Kalihim, mga Pangalawang Kalihim, mga taga-pangulo o mga puno ng mga kawanihan o mga tanggapan, kasama ang mga korporasyong ari o kontrolado ng Pamahalaan at mga subsidiary nito.

Surprisingly, this experience has been fun and rewarding.

Ang Kongreso ay dapat may kapangyarihang tumiyak, magtakda, at mag-ayaw-ayaw ng hurisdiksyon ng iba't ibang hukuman datapwat hindi maaaring alisan ang Kataastaasang Hukuman ng hurisdiksyon sa mga usaping iniisaisa sa Sekyon 7 rito.

Ang isang Pangulo o Nanunungkulang Pangulo ay hindi dapat gumawa ng mga paghirang sa loob ng dalawang buwan kagyat bago sumapit ang susunod na halalang pampanguluhan at hanggang sa matapos ang kanyang taning ng panunungkulan, matangi sa mga pansamantalang paghirang sa mga katungkulang tagapagpaganap kung ang patuloy na mga pagka-bakante roon ay makapipinsala sa lingkurang pambayan o magsasapanganib sa kaligtasang pambayan.

Maliban sa mga kaso ng impeachment, o sa naiiba pang itinatadhana ng Konstitusyong ito, ang Pangulo ay maaaring magkaloob ng mga palugit, pagpapapagaan ng parusa, at patawad, at maaaring magpawalang-saysay ng mga multa at pagsamsam, pagkalagda ng pangwakas na hatol. Dahil doon, patuloy na dumarami ang bilang ng krimen sa ating bansa.

Dapt na kusa at regular na ipalabas ang kanilang pinagtibay na taunang laang-gugulin. So as to leave no room for misunderstanding, I shall define my terms:. Ano bang alam mo tungkol sa Martial Law? To tell the youth today what martial law was truly like, I’ve joined a team of former and current activists, who, under the campaign “[email protected] Pag-Aaral Tungkol Sa Epekto Ng Teknolohiya Sa Mga Mag-Aaral Ng Kolehiyo.

Topics: Critical thinking Sa tanang kasaysayan ng edukasyon ay malaki na ang naiambag ng teknolohiya. Sa katunayan, ang teknolohiya ang isa sa mga pangunahing paraan kung bakit ang pag-aaral ay. Sa pagkalat ng mga balita marami ang mga walang katotohanan at sadyang mga gawa-gawa lamang.

Ngunit talagang hindi maitatanggi na ang direksyon ng ating mundo ay sa pag-gamit na ng elleandrblog.comawa ng mahabang talumpati tungkol sa teknolohiyaAng resulta ay marami ang nawawalan ng mga trabaho.

Saligang Batas ng Pilipinas (1987)

ang epekto ng teknolohiya sa pag-uugali ng mga mag-aaral sa barangay 68 sona1, tundo, maynila ipinasa ni emil albert v. bertillo kabanata i – ang suliranin at kaligiran nito 1.

Talumpati Tungkol Sa Teknolohiya. Sino sa atin ang makapagsasabi na ang mga bagay na nakakamangha na sa pelikula lang natin nakikita ay magkakaroon pala ng ganap na katuparan sa ating makabagong panahon? Mga bagong teknolohiya na tunay na nakakalula at kamangha-mangha. Sa isa pang kahulugan na ginagamit ng ekonomiya, nakikita ang teknolohiya bilang ang kasalukuyang kalagayan ng ating kaalaman kung papaano pagsamasamahin ang mga kakayahan upang magbunga ng ninanasang produkto (at kung anumang maibubunga ng ating kaalaman).

Talumpati tungkol sa teknolohiya
Rated 4/5 based on 64 review
Saligang Batas ng Pilipinas () - Wikisource